Nyitólap Alapító okirat

Kölyökkaland Alapítvány
 

2011 évi közhasznúsági jelentés: Letöltés

2012 évi közhasznúsági jelentés: Letöltés

2013 évi közhasznúsági jelentés: Letöltés 

2014 évi közhasznúsági jelentés: Letöltés 

Az 1% felajánlása nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat segít! Sajnos 10 adózóból mindössze 4 él a befizetett adó1%-ának nonprofit szervezetek felé történő felajánlással. Segítse munkánkat azzal, hogy alapítványunknak ajánlja fel az adója 1-át!

Köszönjük!

A rendelkező nyilatkozatot letöltheti ide klikkelve!

Ha nem ismeri a részleteket, akkor olvassa el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatóját itt...

Az Alapítvány adószáma: 18202575-1-42
MagnetBank: 16200175-00246484
 

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az alapító az alapítvány létrehozásával a jövő nemzedékét szeretné oly módon formálni, hogy az emberi élet eredeti életterét értékként tudja kezelni. Ezekhez az értékekhez, amelyek a természet, az élővilág, képes legyen oly módon viszonyulni, hogy az megmaradhasson a következő generációknak is. Az alapító meggyőződése, hogy értékek befogadása csak akkor lehet eredményes, ha azokat élménygazdag környezetben, minták bemutatásával adjuk át, ennek érdekében egy olyan környezetet kíván kialakítani, ahol ezeket a célkitűzéseket meg tudja valósítani.

I.          AZ ALAPÍTÓ ADATAI

Név: Indok Bt.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-617881

Adószám: 28919832-2-42

Cím: 1173 Budapest, Hóbagoly utca 19.

II.       AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

1.        Alapítvány elnevezése

Kölyökkaland Alapítvány

2.        Idegen nyelvű elnevezés

Kid’s Adventure

3.        Az Alapítvány székhelye

1173 Budapest, Hóbagoly u. 19.

4.        Az Alapítvány jogállása

Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet.

5.        Az Alapítvány időtartama

Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

6.        Függetlenségi elv

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői, helyi önkormányzati és megyei önkormányzati választásokon jelölteket nem állít, és nem is támogat.

Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

7.        Az Alapítvány tartós közérdekű céljai

Az Alapítvány, a bevezetőben megfogalmazott általános célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi célokat tűzte ki:

 1. A természet értékeinek megőrzése, valamint a megőrzés módjának, technikájának átadása. Olyan átadási módszerek kidolgozása, amely érdekes, izgalmas és követhető példát jelent a felnövekvő nemzedéknek is.
 2. A fenntartható fejlődés bemutatása, olyan élettér kialakításával, amely szemlélteti a megújuló energiák felhasználását, az energiatakarékos életmódot, a környezet védelmét, az erőforrások felhasználásának természetes módját. Egy önfenntartó életciklusszerű rendszer kialakításán keresztül mintát mutatni a megvalósíthatóságra.
 3. Az egészséges életmódra nevelés olyan programok létrehozásával, amelyek indirekt, élményszerű elemekkel vezet ehhez az úthoz.
 4. A környezetünkben fellelhető kulturális, művészeti értékek bemutatása, a megszokott ismeretátadáson túl oly módon, hogy a gyermekek részesei lehessenek a kultúrának, művészeteknek saját alkotások létrehozásán keresztül.
 5. Az alapító elsősorban a világbéke megtemetésében érdekelt és ebben látja céljainak megvalósíthatóságát, de az óvni kívánt értékek védelméhez szükségszerűen hozzákapcsolódik a környezetünk, a hazánk védelme is. Ennek érdekében a természeti, kulturális és művészeti értékeken túl szükségesnek tartja az élet védelmét is, ezért kapcsolatot keres a polgárvédelem és a honvédelem szervezeteivel is.
 6. Kiemelt cél, hogy mindenki számára elérhető programokat szervezzünk és ennek érdekében a lehetőségekhez mérten igyekszünk olyan támogatókat felkutatni, akik anyagi forrást teremtenek a nehezebb körülmények között élő családok támogatására, annak érdekében, hogy a programokon részt vehessenek. Célunk egy olyan, mindenki számára elérhető támogatási rendszer kidolgozása, amely csökkentheti a nyári táborok családokra háruló költségeit. Ennek érdekében a táborok hálózatát kívánjuk kialakítani, amely megteremtené a lehetőséget a fenntartási költségek és a díjak csökkentésére.
 7. Célunk, hogy az alapítvány elérje a külföldön élő, elsősorban magyar gyermekeket is, ennek érdekében kapcsolatokat kívánunk keresni és fenntartani külföldi szervezetekkel és magánszemélyekkel, akik céljainkat támogatják vagy együttműködnek azok megvalósítása érdekében.
 8. Segíteni kívánjuk foglalkozások szervezésével az iskolák, óvodák kompetencia alapú oktatási tevékenységét úgy, hogy a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyezve fejlesztett kompetenciák életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára.
 9. A természetszerető, egészséges életmódra nevelés mellett a megfelelő tanulmányi előrehaladást is elérendő célként kívánjuk kitűzni. Ennek érdekében célzott támogatással szeretnénk segíteni, ösztönözni a tanulást és segítséget nyújtani a tanulmányi előmenetelben.
 10. Programjaink könnyebb hozzáférhetősége érdekében segíteni kívánjuk családokat, kiemelten a nagycsaládokat.
 11. A programok lebonyolításában igyekszünk olyan segítőket alkalmazni, akik nehéz szociális helyzetét ezzel is javíthatjuk, alkalmai vagy állandó munkalehetőséggel.

8.        A tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében gyakorolt tevékenységek, feladatok

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

A célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket kívánja ellátni:

 1. Természetvédelmi programok, rendezvények, táborok szervezése, megvalósítása
 2. Környezetünkben tartott vagy tenyésztett állatok védelme, gondozása, életterük kialakítása.
 3. A természetben élő állatok megfigyelése, életterük gondozása, kialakítása.
 4. Természetjárás, túrázás, kerékpározás, mint természetes életforma bemutatása programok szervezésével.
 5. Természeti környezetben kialakított táborban, természet közeli, izgalmas élményelemeken keresztül a sportolás, az egészséges életmód, mint igény kialakítása.
 6. Kulturális, technikai örökség védelme, bemutatása, továbbadása szemléltető eszközökön keresztül.
 7. A honvédelmi, polgárvédelmi feladatok megismertetése, bemutatása, látogatások szervezésével.
 8. A természetes környezet tartós megőrzése, tisztaság, rend fenntartása környezetünkben.
 9. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismeretek átadása, a lehetőségek bemutatása.
 10. A megújuló energiák felhasználásának bemutatása, felhasználása, alkalmazása.
 11. Vízgazdálkodási rendszerek (hagyományos, önfenntartó) bemutatása, a víznyeréstől a szennyvízkezelésig.
 12. Gyermektáborok hálózatának kialakítása valamint egy minősítőrendszer kidolgozása és bevezetése.
 13. Az alapító okirat II 7. és 8. pontjaiban írt célokon és elsődleges tevékenységeken keresztül nyújtott szolgáltatás igénybe vételi módja ingyenes vagy kedvezményes. A kedvezményes szolgáltatás díja az adminisztratív költségek erejéig terjedhet.

9.        Az alapítvány közhasznú tevékenységei

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4. pont)
 2. természetvédelem, állatvédelem (8. pont)
 3. környezetvédelem (9. pont)
 4. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (14. pont)

10.    Az Alapítvány támogatása, csatlakozás szabályai

 1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja.
 2. Az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.
 3. Az Alapítvány minden olyan felajánlást elfogad, amely az alapítvány céljainak megvalósítását segíti.
 4. Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.
 5. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.

11.    Beszámolási szabályok

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek.

A közhasznúsági jelentés tartalmára az 1997. évi CLVI. törvény 19.§. (3) bekezdésének a.)-g.) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók. Az Alapítvány köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig a saját honlapján, a nyilvánosság részére elérhető úton közzétenni.

III.     AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONI HELYZETE

1.        Az alapítvány vagyona

 1. Induló vagyonként az Alapító 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forintot bocsátott az Alapítvány rendelkezésére.
 2. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják.
 3. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel. Az Alapítvány a vagyonát az alapító okirat 8. pontjában írt tevékenységeire fordíthatja közvetlenül.
 4. Csatlakozás esetén az ez által keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.
 5. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet.
 6. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni.

2.        Az Alapítvány bevételei, például:

·        Vállalatoktól, vállalkozóktól kapott támogatások

·        Magánszemélyek hozzájárulásai, befizetései

·        Pályázatokon elnyert támogatások

·        Önkormányzati támogatás

·        A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó bevétel

·        Feladat-ellátási, közművelődési vagy együttműködési megállapodások alapján keletkező bevétel

·        Szolgáltatási ellenérték

·        Programfinanszírozás

·        Normatív támogatás

IV.   AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, GAZDÁLKODÁSA

1.        Az alapítvány kezelője, a kuratórium

Az Alapítvány kezelésére a kuratórium kap jogosultságot.

2.        A Kuratórium tagjai

A Kuratórium három tagból áll. Az alapító az alábbi személyeket kérte fel kuratóriumi tagnak:

Elnök:   Hódos Mária (1173 Budapest, Uszoda utca 50.; fedhod@mail.datanet.hu)

Tagok:   Adamcsik János (1173 Budapest, Hóbagoly utca 19.; adamcsik@gmail.com)

              Mérai Éva (Románia, 415510 Oradea, Branului 5.; merai.eve@freemail.hu)

 

3.        A Kuratórium hatásköre

A kuratórium teljes jogkörrel dönt az alapítvány működésének minden felmerülő kérdésében.

4.        A Kuratórium döntési jogköre

 1. A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére, finanszírozása.
 2. Az Alapítvány által szervezett kedvezményes díjú programokra, táborokra jelentkezők és pályázók díjmérséklésére vagy eltörlésére.
 3. Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára.
 4. Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására.
 5. Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására.
 6. A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az Alapítvány tartós, közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti
 7. A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére,
 8. A következő évi költségvetés elfogadására.

5.        Felügyeleti szerv

Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az Ötmillió forintot nem éri el, ezért Felügyelő Szerv létrehozataláról nem rendelkezik. Amennyiben az Alapítvány, mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövőben az Ötmillió forintot eléri vagy meghaladja, az Alapító az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján gondoskodik felügyelő szerv létrehozásáról.

V.      AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

1.        Döntéshozatal rendje, eljárási szabályok

 1. A kuratórium szükség szerint, de legalább egyszer egy évben ülésezik.
 2. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.
 3. A kuratóriumi ülésre minden tag meghívót kap, amely tartalmazza a napirendi pontokat és az előterjesztésekhez kapcsolódó dokumentációkat. A meghívót legalább 2 héttel az ülés előtt el kell küldeni. A meghívó, a bejelentett email címre is továbbítható, de kézbesítettnek csak akkor tekinthető, ha visszajelzés érkezik a címzettől.
 4. Jelenlétnek tekinthető az elektronikus jelenlét is, ha valamely tag folyamatos hang és video kapcsolaton keresztül képes kommunikálni a kuratórium ülésével oly módon, hogy az egész döntéshozatali eljárásban részt tud venni. A kapcsolat megszakadása esetén a jegyzőkönyvet fel kell függeszteni. A jegyzőkönyv aláírását utólag postai úton is megteheti a távol lévő tag.
 5. A kuratórium határozatképes, ha legalább két tag jelen van és ebből az egyik a kuratórium elnöke.
 6. A határozathozatalhoz szavazattöbbségre van szükség, tehát legalább két tag egybehangzó szavazata. A szavazás módja minden esetben nyílt.
 7. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
 8. A Kuratóriumi ülések nyilvánosak (csak személyhez fűződő jogok és adatvédelmi szempontok miatt korlátozható a nyilvánosság).
 9. A Kuratórium döntéseiről, üléseiről nyilvántartás készül, amelyből kiolvasható a döntésék tatalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges, akkor személye is.
 10. A Kuratórium üléseiről, illetve döntéseiről folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a honlapján.
 11. A Kuratórium az Alapítvány működésének, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról (például pályázat, igénylés, kérelem, jelentkezés, regisztráció, jelenlét stb.) folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a honlapon keresztül.
 12. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért a Kuratórium által meghatározott mértékű tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek.
 13. A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közölni kell.

2.        A közcélú adománygyűjtés szabályai

 1. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
 2. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
 3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

VI.   AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

1.        Az alapítvány képviselője

Az Alapítványt a kuratórium elnöke (Hódos Mária) önállóan jogosult képviselni.

2.        Bankszámla feletti rendelkezés joga

Az Alapítvány kuratóriumának elnöke (Hódos Mária) önállóan jogosult a bankszámla felett rendelkezni.

VII. Nyilvántartási szabályok

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási

tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

VIII.       Az alapító okirat módosítása

Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 74/B. §. (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

IX.   Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány terhek, tartozások, költségek kifizetése után megmaradó vagyonáról az alapító rendelkezik, azzal a kikötéssel, hogy a megmaradó vagyont csak egy hasonló célkitűzéssel rendelkező alapítványra ruházhatja át.

X.      Összeférhetetlenségi szabályok

 1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
  1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy, aki
  1. a vezető szerv elnöke vagy tagja,
  2. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
  3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
  4. az i)-iii) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
 3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

XI.   Záró rendelkezések

 1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.
 2. Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség valamint a közhasznú jogállás elnyerésének feltétele, hogy a Fővárosi Bíróság az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványok nyilvántartásába vegye, valamint közhasznú szervezetté minősítse.
 3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működése során keletkezett okiratokba bárki betekinthet, amennyiben ez személyiségi jogokat és az adatok védelmét nem sérti. Az iratokba való betekintés lehetőségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklődő számára előzetes időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.
 4. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.

 

Budapest, 2010. április 29.

Alapító

 

 

Indok Bt.

Szarvadi Éva

1173 Budapest, Hóbagoly u. 19.

 

 

 

 

INDOK Bt.